Strona: Klauzula informacyjna (rejestracja i informowanie o kolejnych edycjach): / Konferencja WMT

Klauzula informacyjna (rejestracja i informowanie o kolejnych edycjach):

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia” przez Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli – zwanej dalej Wydarzeniem – oraz do publikacji materiałów konferencyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych);
b) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu przez Administratora informacji o kolejnych edycjach Wydarzenia – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rejestracyjnym na ww. Wydarzenie i tym samym uczestnictwa w tym Wydarzeniu lub z niemożnością otrzymania informacji o kolejnych edycjach Wydarzenia od Administratora.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być współorganizatorzy Konferencji: Urząd Miasta Stalowa Wola, a także inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
7. W przypadku realizacji celu w postaci organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu udokumentowania przebiegu Wydarzenia lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, ewentualnie w okresie dłuższym, o ile będzie to wymagane przez
obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
8. W przypadku celu, polegającym na informowaniu o kolejnych edycjach Wydarzenia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu, poprzez złożenie wniosku do administratora danych o przeniesienie lub wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres konferencja_wmt@prz.edu.pl.
10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję